Náš den – orientační časový rozvrh

  • děti přicházejí do MŠ nejpozději do 8,00 hodin, rozcházejí se do 17 hodin. Pokud si zákonní zástupci nebo pověřená osoba nevyzvednou své dítě do konce provozu školy (do 17 hodin), porušují tím Školní řád
  • děti odcházejí z MŠ buď po obědě, to je od 12,10 do 12,30 hodin, nebo pak od 14,00 do 17,00 hodin
  • náš den je vždy závislý na situaci ve třídě, potřebách dětí a počasí
  • dbáme na vyváženost řízených a spontánních činností
  • každá třída má 1x týdně vyhrazený čas na pobyt v tělocvičně
  • zahrada MŠ je rozdělena do několika částí dle tematického zaměření, ve kterých se třídy pravidelně střídají
  • v době epidemiologických opatření jsou děti na zahradě co nejdelší část dne
6,00 – 7,00 Děti se scházejí ve své nebo jiné určené třídě (uvedeno na dveřích každé třídy)

– spontánní hry a činnosti, povídání a individuální práce s učitelkou.

Postupně se otevírají všechny třídy.

7,00-8,30 Program ve vlastních třídách, spontánní hry a činnosti, práce ve skupinkách či individuálně

s učitelkami, tělovýchovné chvilky – přirozená a zdravotní cvičení, pohybové hry, motivační

cvičení, relaxace, jóga.

8,30-9,00 Probíhá hygiena, ranní svačina (děti se samy obsluhují a volí si samy množství stravy).

K pití mají na výběr čaj, mléko, šťávu nebo vodu.

9,00-9,30 Didakticky řízené činnosti (získávání nových informací, tvořivé činnosti, rozvoj

představivosti a gramotnosti, logického uvažování, fantazie a myšlení).

9,30-11,30 Pobyt venku-cílené vycházky nebo hry na školní zahradě.
11,30-12,10 Převlékaní, hygiena, oběd (polévku dětem rozléváme, množství jídla si děti určují samy).
12,10-13,45 Přípravy dětí na odpočinek – vyprávění a čtení pohádek i příběhů, opakování básní,

poslech hudby, odpočinek, spánek.

Předškolní děti relaxují na podložkách, mladší děti odpočívají na lehátkách.

Poslech hudby, pohádky, vyprávění.

13,00-13,45 Klub předškoláků (cílené činnosti pro děti od 5ti let). Jazyková příprava dětí cizinců, které

mají povinné předškolní vzdělávání, v rozsahu jedné hodiny týdně (při počtu 4 a více dětí).

13,45-14,30 Převlékání dětí, hygiena.
 14,30-16,15  Odpolední svačina, odpolední zájmové činnosti, spontánní činnosti, individuální práce

učitelek s dětmi, hry na školní zahradě nebo ve třídách. Dle volby rodičů některé děti

docházejí na odpolední doplňkové činnosti pod vedením učitelů, lektorů nebo trenérů.

16,15-17,00 Provoz se ukončuje jen na jedné třídě (uvedeno na dveřích každé třídy).